Trách nhiệm Xã hội của Doanh Nghiệp

Brother ý thức tầm quan trọng của việc thực hiện những trách nhiệm và nghĩa vụ của một công dân, một tổ chức đối với xã hội và cộng đồng. Điều này được thể hiện rõ qua hàng loạt những chính sách và chương trình mà Brother đã và đang thực hiện, được cụ thể hóa như bên dưới.

Brother Group's CSR