Khi ghé xem hay sử dụng hoặc tải về bất cứ tài liệu hay phần mềm nào từ trang web này, bạn phải tuân thủ những điều khoản và điều kiện sau. Nếu bạn không đồng ý những điều khoản và điều kiện này, vui lòng đừng ghé xem hay sử dụng trang web.

Chúng tôi có quyền chỉnh sửa những điều khoản và điều kiện này. Do đó, bạn nên xem xét thật kỹ các điều khoản và điều kiện thông dụng mỗi khi truy cập

Chính sách sử dụng

Bạn có quyền ghé xem và lưu lại một bản sao những trang của web này, và/hoặc tải về một bản sao bất kỳ bản thông tin của sản phẩm nào, sách hướng dẫn sử dụng và/hoặc phần mềm có sẵn trên web cho mục đích sử dụng cá nhân và chỉ áp dụng duy nhất cho 01 máy tính. Bạn sẽ không được phép sao chép lại, xuất bản, chỉnh sửa hay truyền tải bất cứ tài liệu nào sẵn có trên web. Bạn phải giữ nguyên bản quyền hoặc những thông tin độc quyền khác hay những tài liệu về sản phẩm, brochure, hướng dẫn sử dụng và/hoặc phần mềm. Bất cứ hành vi sử dụng trái phép những nguồn trên đều bị cấm tuyệt đối.

Toàn bộ các phần mềm sẵn có trên web sẽ bị chi phối bởi Luật cấp phép cho người sử dụng cuối cùng. Bạn phải chấp nhận Luật này trước khi tài về hay cài đặt bất cứ phần mềm nào.

Từ chối

Tất cả các tài liệu và phần mềm cung cấp trên web đều dựa trên nguyên tắc “ sẵn có” và không hề có bất kỳ sự bảo đảm nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc bảo đảm khả năng lưu thông và tương thích cho một mục đích cá nhân. Chúng tôi không đảm bảo hay chịu trách nhiệm khi các tài liệu, phần mềm và các trường hợp có thể xảy ra như dịch vụ cung cấp trên web là chính xác, hoàn thiện, phổ biến, cập nhật, bảo đảm, lỗi tự do hay những khuyết điểm là chính xác và/hoặc các trường hợp bị virus hay các trường hợp lỗi tương tự. Chúng tôi không đảm bảo hay chịu trách nhiệm cho việc sử dụng và kết quả sử dụng các tài liệu và phần mềm đã nói trong điều kiện chính xác, hoàn hảo, an toàn, tin cậy và v.v. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho những hư hỏng cho các trường hợp, bao gồm nhưng không loại trừ việc mất lợi nhuận, mất hoặc hư dữ liệu, mất hoặc hư hỏng hàng hóa và/hoặc mất kết quả từ việc sử dụng hay tin tưởng vào bất cứ tài liệu hay phần mềm nào trên web.

Tài sản trí tuệ

Nội dung của toàn bộ trang web và tất cả tài liệu và phần mềm trên web (bao gồm nhưng không loại trừ tất cả những thông tin, biểu đồ, file thiết kế, âm thanh, chữ viết, tranh, ảnh, thông tin sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và các phần mềm cài đặt) đều có bản quyền. Sao chép, chỉnh sửa, lưu trữ, in ấn, đưa lên, đăng tải, truyền tải, phân phối bằng bất cứ cách nào, 1 phần hay toàn bộ trong bất kỳ tài liệu nào hay kết hợp, truyền tải trung gian thành một văn bản khác hay những trường hợp sử dụng bản quyền tương tự khác mà không có sự cho phép trước đều bị coi là xâm phạm bản quyền.

Brother đã đăng kí chữ “BROTHER” và logo Brother. Sử dụng không bản quyền thương hiệu nói trên đồng nghĩa với việc vi phạm hay hoặc sử dụng không mục đích thương hiệu.

Đường dẫn đến những trang web khác

Để tiện lơi, chúng tôi liên kết trang web này với các trang web của bên thứ 3 và sự liên kết này không có nghĩa chúng tôi là đại diện cho những trang web đó. Những website của bên thứ 3 được liên kết không nằm dưới quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn truy cập trang web của bên thứ 3 thông qua web của chúng tôi. Như vậy, những người sử dụng truy cập trang web của bên thứ 3 qua web chúng tôi sẽ tự chịu rủi ro.