Kính gửi

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hành trực tuyến của chúng tôi. Đăng ký bảo hành của bạn đã được hoàn thành thành công hoàn thành. Bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi để kiểm tra về trạng thái sản phẩm của bạn.

Thông tin đăng ký như sau:

Dòng bảo hành mô tả
Tên Máy
Số Sê-ri
Loại bảo hành Thành phần bảo hành Ngày Bắt Đầu Ngày Hết Hạn
Ngày Mua hàng
Email
Hãy giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn bằng cách dành chút thời gian để gửi phản hồi cho chúng tôi.
Cuộc khảo sát này sẽ chỉ mất 1 phút thời gian của bạn:

Lưu ý: Bạn không cần phải gửi cho chúng tôi bản cứng của thẻ bảo hành qua thư. Vui lòng in một bản sao của tài liệu này e-mail và vui lòng giữ lại biên nhận của bạn làm bằng chứng mua hàng để tham khảo sau này

Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng
Công ty TNHH Brother International (Việt Nam)