• Tấm độ kết dính cao hỗ trợ cắt vải
  • Sử dụng với máy cắt ScanNCut Brother. Cắt hoa văn vải cho phép may nổi.
  • 12" x 12" (305 mm x 305 mm). Kèm 4 tấm khi mua máy ScanNCut.

Thông Tin