PE-DESIGN 11

Nơi mua hàng

Specially designed software that creates customised and original embroidery.

  • Mũi khâu
VND 15,000,000
  • Giao diện sử dụng cao cấp kiểm soát tối ưu
  • 130 phông chữ tích hợp để thêu ký tự
  • Thiết bị USB di động

Thông Tin