Background
  • Lên đến 22/20 ipm (Đơn Sắc/Màu)
  • In 2 mặt tự động
  • Wired
  • High Quality Print

Mua Ngay

Save space with Embedded Refill Ink Tank

Easy Mobile Printing via Various Devices

Print colour photos and text documents up to A3

Automatic 2-sided Printing for 50% Cost Savings

Fast Photo Printing via USB Direct

Downloads & Resources

Reviews

Không phải sản phẩm bạn đang tìm kiếm? Tìm một sản phẩm khác

Product Details Compare Area

Sản phẩm Đã chọn
Xem So sánh